క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ‘నారాయణరావు’

Artist narayanarao