గీత రచయిత ‘భాస్కర భట్ల రవికుమార్’

lyricist bhaskarabhatla 1 lyricist bhaskarabhatla 2lyricist bhaskar bhatala