చిత్రపరిశ్రమ అభివృద్ధికి మూడు దశాబ్దాల అనుభవం అక్కరకొస్తోందా….