తోడికోడళ్ళు : దర్శకుడు ‘ఆదుర్తి సుబ్బారావు’ తొలి విజయం