దర్శకుడు ‘మణిరత్నం’

maniratanamdirec maniratnam direc maniratnam 1