నటుడు, నిర్మాత,దర్శకుడు, ఆర్.నారాయణమూర్తి

hero r narayanamurty sa 1 hero r narayanamurty sa 2direc r narayanamurty 1 direc r narayanamurty 2