ప్రేక్షకుల మనసుల్లో మల్లెల మాలలూగించిన బి.ఎన్.రెడ్డి