‘ఫ్యాషన్’ విశ్వమానవాలికి క్రీస్తు సందేశం అందించేనా?