రావుగోపాలరావు తనయుడు ‘రావురమేష్’

mudra ravu ramesh