వివాదంలో ‘దర్శకుడు కె.రాఘవేంద్ర రావు’ సినీమాక్స్ స్థలం