సంగ్రామ భేరి, స్వాతంత్ర్య నినాదం,’అల్లూరి సీతారామరాజు’