సాంకేతికాభివృద్ధితో పురాణ గాధలకు ‘కొత్తకళ’ వచ్చేనా?