సినిమా ‘రాముడు’ [ ఆంధ్రజ్యోతి – పన్నెండు ఏప్రిల్ ]