సినీ ప్రముఖులకు ‘తపాలా’గౌరవం

cinema postal stamps