సురేష్ సంస్థకు బలమైన పునాది వేసిన చిత్రం ‘రాముడు-భీముడు’