నాయిక ‘రిచా గంగోపాధ్యాయ’

heroine richa gangopadhyaya